Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2014

2202 f272
9694 910d
Reposted fromerial erial viaspaczonko spaczonko
letsgogethigh
8869 6965 500
Reposted fromoversensitive oversensitive viacytaty cytaty
letsgogethigh
3654 c63a
Reposted fromwetryagain wetryagain viacytaty cytaty
letsgogethigh
9154 25ec
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacytaty cytaty
letsgogethigh
4183 aae1 500
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viaspaczonko spaczonko

February 02 2014

letsgogethigh
Lubie palić.
Zapalić papierosa to jak zapomnieć.
Kiedy jestem na dnie tylko to mi zostaje.
Zapalić papierosa i siedzieć cicho.
Reposted fromrevalie revalie viaspaczonko spaczonko
letsgogethigh
0868 6492
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaspaczonko spaczonko
letsgogethigh

"Nie chciałam umrzeć, jedynie prowokowałam śmierć. Nie otrułam się. Bóg umiera jeśli go nie kochamy, ale ja nie umarłam, choć nikt mnie nie kochał."

Marilyn Monroe
letsgogethigh
7011 5941
Reposted bydroszczykpieczareczkapheebsseatglitterr
letsgogethigh
6993 8771
Reposted bymarshallmathers marshallmathers
letsgogethigh
  Nie ma wątpliwości - nie ma analizy.
— Susanna Kaysen - Przerwana lekcja muzyki
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
letsgogethigh
2722 8b17 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

February 01 2014

letsgogethigh
8708 7549
letsgogethigh
9529 b91b
Reposted fromMuppet Muppet viayouwannafight youwannafight
letsgogethigh
3968 9e51
Reposted fromedenpath edenpath viayouwannafight youwannafight
letsgogethigh
5042 fb8a 500
Reposted fromyouwannafight youwannafight
letsgogethigh
3663 fb81
letsgogethigh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl